Menu
Winkelwagen

Franco huis levering overeenkomstig uw condities.

Betaling moet geschieden voor het verstrijken van de vervaldatum. Niet-betaling op de vastgestelde datum legt zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de klant een intrest van 8% op het nog verschuldigde bedrag te betalen. Indien gebrek aan betaling het inspannen van een rechtsvordering tot gevolg heeft wordt de schuld ten titel van schadevergoeding verhoogd met 15% en ten minste 50,00 €. Alle klachten dienen te geschieden binnen 8 werkdagen na ontvangst der rekening. Niet betaalde goederen blijven eigendom van de firma CRAUWELS-PEERS BV tot ze betaald zijn. Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank te Antwerpen.